กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  [Exercise] การใส่ตารางใน HTML