กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  สร้าง Boolean, Instance swap properties ใน Button