กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  สร้าง Component ด้วย Auto-layout (Basic)