กลับไปตอนก่อนหน้า ดูตอนถัดไป  

  สร้าง Button และจัดการ Color styles